ComSci Facebook
       
 

 
 

สัปดาห์การประเมิน

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 
   
  ขอเชิญน้อง ๆ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ระหว่าง 31 ต.ค.-12 ธ.ค.60 เวลา 13.30 -15.30 น.
(ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี)
ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
 

บริษัท กรีนสปอต จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

ระยะเวลาฝึกงาน :

 • มกราคม - พฤษภาคม 2561
 • มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
 

การจัดสรรทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
 

รับสมัครงาน

 
 

รายละเอียดการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่

 
 

รับสมัคร น.ศ.ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บ.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

 • ครั้งที่ 2 : รับสมัคร 15 ส.ค.-30 ธ.ค.60 เริ่ม ฝึกงาน 1 ส.ค.61

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
 

รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

 • รุ่นที่ 2 : รับสมัคร ต.ค.- พ.ย.60 และ ฝึกงาน พ.ค.- ส.ค.61
 • รุ่นที่ 3 : รับสมัคร ม.ค.- ก.พ.61 และ ฝึกงาน ส.ค.- ธ.ค.61

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/บรรยากาศงานรับปริญญา (1 ต.ค.60)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

ระบบคลังภาพวิทยาศาสตร์

   

สายด่วนออนไลน์

 • หัวหน้าภาควิชาฯ
  อีเมล : amnart.p@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8580
 • ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  อีเมล : chouvanee.s@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8587
 • ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท
  อีเมล : supaporn.k@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8594
 • ประธานหลักสูตรระดับปริญญาเอก
  อีเมล : ladda.p@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8581
 
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575