ComSci Facebook
       
 

 

 

ขยายการรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไปและทุนทำงานแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ขยายเวลารับสมัคร : ถึง 17 พ.ค.60

อ่านรายละเอียด : คลิก

 
 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560

รับสมัคร : 1-31 พ.ค.60

อ่านรายละเอียด : คลิก

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลที่มีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยมเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560
รับสมัคร(ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) :ถึง 31 พ.ค.60

อ่านรายละเอียด : คลิก

 
  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 15 ก.พ.-31พ.ค.60
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 
 

ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ระดับปริญญาตรี) เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ
  2. กำลังเลื่อนชั้นขึ้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  •  ผู้สนใจยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (รายละเอียดตามประกาศฯ)  ณ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะที่ประสงค์จะสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ 17 พฤษภาคม 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤชล หวังวุฒิ โทร 074-286983

อ่านรายละเอียด : ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร

 
 

บ.แหลมทองสหการ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

กลุ่ม บ.แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2560 ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

สาขาที่รับ :

  • ปริญญาโท : จุลชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี สัตววิทยา
  • ปริญญาตรี : จุลชีววิทยา, เคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทอส, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์, สถิติ

อ่านรายละเอียด คลิก

ประกาศ : 10 ก.พ.60

 


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
(25 ม.ค.60)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575