ComSci Facebook
       
 

 

 

ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ระดับปริญญาตรี) เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ
 2. กำลังเลื่อนชั้นขึ้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี หรือ
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 •  ผู้สนใจยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (รายละเอียดตามประกาศฯ)  ณ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะที่ประสงค์จะสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ 17 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤชล หวังวุฒิ โทร 074-286983

อ่านรายละเอียด : ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร

 
 

บ.แหลมทองสหการ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

กลุ่ม บ.แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2560 ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

สาขาที่รับ :

 • ปริญญาโท : จุลชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี สัตววิทยา
 • ปริญญาตรี : จุลชีววิทยา, เคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทอส, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์, สถิติ

อ่านรายละเอียด คลิก

 
 

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPE)

ศูนย์สอบ : ภาควิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดสอบ : อาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 60 เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้อง R200

ในการสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

 1. การสอบระดับ IP เป็นการสอบมาตรฐานทั่วไปทางไอที
  เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไอที ที่อาจไม่ได้เรียนด้านไอทีโดยตรง
 2. การสอบระดับ FE เหมาะสำหรับนักศึกษา ขอบเขตความรู้ของการสอบ FE ครอบคลุมความรู้พื้นฐาน ในด้านต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/itpe ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 หรือติดต่อ คุณวิมล คำจันทร์ 074 - 287076

อ่านรายละเอียด คลิก

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์"

อ่านรายละเอียด คลิก

 
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัคร : บัดนี้ - 3 มี.ค.60

อ่านรายละเอียด คลิก

 
 

ประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 15 ก.พ. - 17 พ.ค.60
อ่านรายละเอียด คลิก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :

 
 

รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทำวิจัยในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560

รับสมัคร : 1-30 มี.ค.60

อ่านรายละเอียด คลิก

 


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
(25 ม.ค.60)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917