ComSci Facebook
       
 

 
 

Harbin Engineering University Chinese Government Scholarship 2017

รับสมัคร : 15 ธ.ค.59 - 20 ม.ค.60

อ่านรายละเอียด คลิก

 
 

รับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำภาคการศึกษา 1/2559

- เป็น น.ศ.สัญชาติไทย ศึกษาระดับปริญญาเอกของ ม.อ. ในปีการศึกษา 2559
- ไม่ได้รับทุนอื่นอยู่แล้ว
รับสมัคร : 19 ธ.ค.59 - 13 ม.ค.60

อ่านรายละเอียด คลิก

 
 

Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2017

The Organizing committee of Asian Youth Leaders Travel and Leading Camp 2017 สาธารณรัฐสิงคโปร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ The Asian Youth Leaders Travel and Leading Camp 2017 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ มีโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 80 SGD/คน และค่าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 880 SGD/คน
ผู้สนใจสมัครได้โดยตรงทาง : register@ayltlc.com

อ่านรายละเอียด คลิก

 
 

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด คลิก

 
 

การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

 
 

โครงการ Youth Creative Programmer (YCP) for MSC

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ YCP เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การใชั้งาน AS/400 และภาษา RPG

 
 

ทุนผู้ช่วยสอน ประจำปี 2559

ภาควิชา/สาขาวิชา ดำเนินการรับสมัคร/คัดเลือก และแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุน ไปยังบริการการศึกษาเพื่อจัดทำประกาศ

  • ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภายในวันที่ 16 ธ.ค.59

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

 


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (17-19 ส.ค.59)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917