ComSci Facebook
       
 

 

   ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนของบัณฑิตวิทยาลัย)

  1. ทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3 (รับสมัคร 25 ส.ค.–21 ก.ย. 58)
  2. ทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 (รับสมัคร 28 ส.ค.–28 ก.ย. 58)
  3. ทุนโครงการความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3 (รับสมัคร 31 ส.ค.–30 ก.ย. 58)

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================


 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/บรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (17-19 ส.ค.58)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ

<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

 

 

ปฏิทินต่างๆ ของภาควิชาฯ

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917