ComSci Facebook
       
 

 


รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยวิธีพิเศษ!!: โดยมีทุน สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่มีผลการเรียนดีเด่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ป.โท 50 ทุน และ ป.เอก 50 ทุน ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. - 30 พ.ค. 57 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครงาน!! : STAR MICRONICS SOUTHEAST ASIA Co., Ltd. เปิดรับสมัคร Technical Executive 1 ตำแหน่ง ส่ง Resume ไปที่ Email : yoosub@star-m.co.th

สอบถามเพิ่มเติม : ติดต่อพี่ยู (ยูซุป จำนงค์ รุ่นพี่ ComSci)
โทร : 0 2631 1161 - 2, 08 3091 1278
Email: yoosub@star-m.co.th
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการแจ้งยืนยันสิทธิ์ โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการแจ้งยืนยันสิทธิ์ โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศผลผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการ พสวท./โครงการทักษะพิเศษ/โครงการความสามารถสูง) ประจำปี 2556

การคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำหรับใช้ศึกษาข้อมูล - อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน)

 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/


ปัจฉิมนิเทศ ณ ทะเลตรัง (7 มี.ค.57)     
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ

<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

 

 

ปฏิทินต่างๆ ของภาควิชาฯ

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917