ComSci Facebook
       
 

 

 


ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัยและการดำเนินคดีที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

โดยวิทยากรจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ คุณวสวัต ชวลิตธํารง
ผู้อำนวยการส่วนคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประกาศ !!!!!!
ขอเลื่อนวันบรรยายพิเศษ จาก พฤหัสบดีที่ 20 เม.ย.60 เป็น ศุกร์ที่ 21 เม.ย. 60 เนื่องจากวิทยากรติดภาระกิจด่วนและสำคัญมากในวันนั้น
เวลา สถานที่เดิม ดังนี้
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง BSc 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่ต้องจองล่วงหน้า ห้องใหญ่พอที่จะรับผู้ฟังได้ถึง 400 คน

รายละเอียดโครงการ คลิก

 
  ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
==================================================
ฝ่ายสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ. (P-SEDA) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกชั้นปี ทุกวิทยาเขต ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ให้สื่อถึงเอกลักษณ์และตัวตนของฝ่ายสถานพัฒนาการเป็น ผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ. (P-SEDA) ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน 30 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://www.stsp.or.th/index.php?cID=826 หรือโทร. 0-7428-9352
 
  ประกาศการรับสมัครทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 1 เม.ย. - 12 พ.ค.60
 
  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 15 ก.พ.-31พ.ค.60
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 
 

ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ระดับปริญญาตรี) เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ
  2. กำลังเลื่อนชั้นขึ้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  •  ผู้สนใจยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (รายละเอียดตามประกาศฯ)  ณ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะที่ประสงค์จะสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ 17 พฤษภาคม 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤชล หวังวุฒิ โทร 074-286983

อ่านรายละเอียด : ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร

 
 

บ.แหลมทองสหการ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

กลุ่ม บ.แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2560 ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

สาขาที่รับ :

  • ปริญญาโท : จุลชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี สัตววิทยา
  • ปริญญาตรี : จุลชีววิทยา, เคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทอส, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์, สถิติ

อ่านรายละเอียด คลิก

ประกาศ : 10 ก.พ.60

 


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
(25 ม.ค.60)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575