ComSci Facebook
       
 

 
 

กำหนดยื่นขอสำเร็จการศึกษา !!!

กองทะเบียนและประมวลผล กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 24 ตุลาคม 2560 เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
 

บริษัท กรีนสปอต จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

ระยะเวลาฝึกงาน :

 • มกราคม - พฤษภาคม 2561
 • มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
 

การจัดสรรทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
 

รับสมัครงาน

 
 

รายละเอียดการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่

 
 

รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

 • รุ่นที่ 1 : รับสมัคร ส.ค.- ก.ย.60 และ ฝึกงาน ม.ค.- พ.ค.61
 • รุ่นที่ 2 : รับสมัคร ต.ค.- พ.ย.60 และ ฝึกงาน พ.ค.- ส.ค.61
 • รุ่นที่ 3 : รับสมัคร ม.ค.- ก.พ.61 และ ฝึกงาน ส.ค.- ธ.ค.61

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Exchange Program ประจำปี 2560 - 2561

เชิญชวนนักศึกษา ม.อ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการฯ ในสาขาต่างๆ ดังรายละเอียด คลิก เพื่อแลกเปลี่ยนใน ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2561

ซึ่ง UBD จักยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา ม.อ. ที่เข้าร่วมโครงการ

โดยขอให้นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยขอส่งใบสมัครสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

 
 

บ.แหลมทองสหการ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

กลุ่ม บ.แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2560 ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

สาขาที่รับ :

 • ปริญญาโท : จุลชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี สัตววิทยา
 • ปริญญาตรี : จุลชีววิทยา, เคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทอส, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์, สถิติ

อ่านรายละเอียด คลิก

ประกาศ : 10 ก.พ.60

 


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (4 พ.ค.60)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

ระบบคลังภาพวิทยาศาสตร์

   

สายด่วนออนไลน์

 • หัวหน้าภาควิชาฯ
  อีเมล : amnart.p@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8580
 • ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  อีเมล : chouvanee.s@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8587
 • ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท
  อีเมล : supaporn.k@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8594
 • ประธานหลักสูตรระดับปริญญาเอก
  อีเมล : ladda.p@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8581
 
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575