ComSci Facebook
       
 

 

ปฏิทินที่แสดง :
กิจกรรมหน่วยคอมฯ วรรณรักษ์ นุรักษ์ พลชัย ลพานุสรณ์ ชัยวัฒน์ พานิชกุล

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575