ComSci Facebook
       
 

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฏฐ์ธเดช ชัยปกรณ์วงศ์ (โจ)
ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รุ่น 9) ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
"ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ประจำปี 2555"
มารู้จักพี่โจให้มากขึ้น คลิก
   


ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2549

น.ส.จีราภรณ์  พึ่งวัฒนาพงศ์ (จี)
ComSci รุ่น 11
สถานที่ทำงาน : บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575