โครงการ | ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ | Facebook
 
     
   
 
แผนผัง เส้นทางเดินรถ เว็บไซต์สัปดาห์วิทย์
   
 


รอบคัดเลือก

 • ครูผู้ฝึกสอนเข้าไปลงทะเบียนทางออนไลน์ (ที่นี่)
 • ครูส่งไฟล์ผลงานนักเรียนพร้อมกรอกข้อมูลของนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
 • นักเรียนผู้ส่งผลงาน จะวาดภาพอะไรก็ได้ ไม่จำกัดหัวข้อ ส่งได้คนละ 1 ภาพ
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 (ขยายเวลาจาก 22 ก.ค.61)

 

รอบชิงชนะเลิศ 17 สิงหาคม 2561

 • รอบชิงชนะเลิศ (สำหรับผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกเท่านั้น)

กำหนดการ (17 สิงหาคม 2561)

08.30 - 09.00 น.
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.
15.30 - 16.00 น.
ลงทะเบียน
พิธีเปิด และชมวิดีทัศน์
แข่งขัน
ประกาศผล
บริเวณหน้าห้อง BSc0603
BSc0603
BSc0605 (ประถม), BSc0604 (มัธยม)
BSc0603

รายละเอียด

 1. ครูผู้ดูแลนักเรียน ต้องพานักเรียนมาร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) ชั้น 6 (ดูแผงผัง - BSc คือหมายเลข 7)
 2. นักเรียนเริ่มแข่งขันพร้อมกันทุกระดับชั้นโดยวาดภาพตามหัวข้อที่กรรมการแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
 3. เมื่อวาดภาพเสร็จให้นักเรียนยกมือแจ้งพี่นักศึกษาประจำห้อง Lab เพื่อทำการส่งภาพเข้าสู่ระบบ
 4. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมกันที่ห้องประกาศผล เพื่อเข้าร่วมพิธีประกาศผล มอบรางวัล และเกียรติบัตรสำหรับผู้ชนะ (สำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถอยู่ฟังผลได้ และได้รับรางวัล ให้ติดต่อมายังคุณวรรณรักษ์ 089-7328340 ในวันเวลาราชการ เพื่อมารับรางวัลที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

แบ่งตามระดับช่วงชั้น 4 ระดับ โดยแต่ละระดับได้รับรางวัล ดังนี้
 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ได้รับรางวัลระดับละเท่ากัน ดังนี้

รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
1,000.-
700.-
400.-
200.-
  บาท
บาท
บาท
บาท
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้รับรางวัลระดับละเท่ากัน ดังนี้

รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
1,500.-
1,000.-
700.-
400.-
  บาท
บาท
บาท
บาท
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกผลงานจะได้รับเกียรติบัตร
และครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 2 3 หรือ ชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรสำหรับครูผู้ฝึกสอน

 

============================================================

 

   
         
 ติดต่อสอบถาม : คุณวรรณรักษ์ นุรักษ์  อนุกรรมการฝ่ายฯ
email : wannarak.n@psu.ac.th, tuta.tuta@gmail.com   Tel : 074-288577, 08-9732-8340