ComSci Facebook
       
 




 
ปรัชญา

พัฒนาจัดการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน มีความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่การผลิตงานวิจัยให้ทัดเทียมนานาชาติ

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาและผลิตงานวิจัยเฉพาะทางที่ทัดเทียมมหาวิทยาลัยแนวหน้าในระดับอาเซียน

พันธกิจ

พัฒนาจัดการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน มีความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่การผลิตงานวิจัยให้ทัดเทียมนานาชาติ

วัตถุประสงค์และ/หรือภารกิจหลัก

1. จัดการการศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    ให้มีความรู้คู่คุณธรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศและได้มาตรฐานคุณภาพ
    ระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมและให้ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาคณะ
    ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3. สามารถให้ความรู้และชี้แนะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป
4. ผลิตงานวิจัยโดยเน้นงานวิจัยพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของ
    ภาควิชาฯ และงานวิจัยประยุกต์ที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศ
5. พัฒนางานวิชาการและวิจัยร่วมกับต่างประเทศในระดับนานาชาติ

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575