ComSci Facebook
       
 
 

 

 

โครงสร้างการบริหารงาน แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575