หน้าแรก | ที่มา | ทีมงาน แผนกลยุทธ์ จรรยาบรรณ แบบสอบถาม | ลิงค์ใสสะอาด แจ้ง/ร้องเรียน
 
     
     
 

ที่มา (http://w08.psu.ac.th/node/611)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและประกาศเป็นแผนระดับชาติ กำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้สามารถบรรลุผลอย่างจริงจัง (ตามหนังสือที่ นร.0205/ว195 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2543 เรื่องแนวปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด) และแจ้งส่วนราชการ ดำเนินการ 3 เรื่อง คือ

 1. จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
 2. จัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยราชการใสสะอาด
 3. รายงานผลการดำเนินการเป็นรายปี (ภายใน 30 กันยายน)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ก.พ. มีหนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการ 3 เรื่องดังกล่าว แล้วรายงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายใน 30 ตุลาคม 2546

วันที่ 28 กรกฎาคม 2546 มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดโดยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายระบบบริหารรับผิดชอบในเรื่องทั่วไป และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคล โดยมีกองการเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้เป็น 2 ระดับ คือ

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานราชการใสสะอาด โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และรองอธิการบดีของวิทยาเขตต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเรื่องราชการใสสะอาด ประกอบด้วย
 1. คณะทำงานกลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน
 2. คณะทำงานกลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม
 3. คณะทำงานกลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใส และประเมินความใสสะอาด

และมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 โดยได้ทำกิจกรรมดำเนินการอยู่ในระดับปกติ รายงานให้เข้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ

 1. สร้างความใสสะอาดของระบบและวิธีการทำงาน
 2. สร้างความใสสะอาดด้านความพร้อมให้ตรวจสภาพการทำงาน
 3. สร้างความใสสะอาดของจิตสำนึกและวัฒนธรรมการทำงาน
 4. สร้างความใสสะอาดของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
   
 
 


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917