ภาพกิจกรรม :
ดร.สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ ร่วมงาน ICSTE 2010 ณ San Juan, Puerto Rico, USA. (3-5 ต.ค.53)
 

บรรยากาศในการประชุม 2nd International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2010),
San Juan, Puerto Rico ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2553

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575