ภาพกิจกรรม :
บรรยากาศการลงพื้นที่ซ่อมคอมฯ น้ำท่วม ร.ร.ศรีนคร (11 พ.ย. 53)
 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในส่วนของคอมพิวเตอร์ โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ออกพื้นที่ตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยโรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ ก็เป็นอีก 1 โรงเรียนที่ได้ประสบอุทกภัยและทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ลงพื้นที่ซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยในครั้งนี้นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575