ภาพกิจกรรม :
บรรยายพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
จากสถาบันวิจัย I2R ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(6 ก.ค.53)

 

  บรรยายพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง...
Signal Process and Interactive & Digital Media โดย Dr.Susanto Rahardja และ
Research in Interactive Media Processing Group and Current Research in Video Copy Detection โดย ดร.เลขา ไชยสร
จากสถาบันวิจัย Institute for Infocomm Research (I2R) ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (6 ก.ค.53)

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575