ภาพกิจกรรม :
กิจกรรมในภาควิชาฯ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (17-20 ส.ค.53)
 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575