ภาพกิจกรรม :
ฝึกอบรม(วิจัย) ณ University of Novi Sad สาธารณรัฐเซอร์เบีย
อ.พรรณนิภา แซ่อึ้ง (10 พ.ค.-7 มิ.ย.53),
ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ (10-24 พ.ค.53)

 

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575