ภาพกิจกรรม :
Prof. Yo-Sung Ho จาก Gwangju Institute of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ (8 ก.ค.53)
 

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575