For English Clickโปสเตอร์ปริญญาเอก ความเข้มแข็งทางวิชาการ
ของภาควิชาฯ
ทุนสนับสนุน
ระดับบัณฑิตศึกษา
บรรยากาศและกิจกรรม
ในภาควิชาฯ

สำหรับประชาสัมพันธ์

การสมัคร (รับสมัครตลอดปี)

เกี่ยวกับหลักสูตร

ทุนการศึกษา

อื่น ๆ

  • Recommendation Letter (word, pdf)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0-7428-8578

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575