โปสเตอร์ปริญญาโท ความเข้มแข็งทางวิชาการ
ของภาควิชาฯ
บรรยากาศและกิจกรรม
ในภาควิชาฯ

การสมัคร

เกี่ยวกับหลักสูตร

ทุนการศึกษา

อื่น ๆ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0-7428-8578

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575