ComSci Facebook
       
 

 

หลักสูตรปริญญาตรี

  • ความเป็นมาของหลักสูตร
  • จุดเน้น, จุดเด่น
  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (แนบไฟล์แต่งตั้ง) < ลิงค์ไปที่ อ.แต่ละท่านเพื่อแสดงผลงาน
  • วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ELOS
  • มคอ.1
  • มคอ.2 (ปี 54, ปี 59)
  • รายการ SAR ปี 58 และผลประเมินจากกรรมการประเมิน
  • โครงสร้างหลักสูตร
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

 

 

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917