ComSci Facebook
       
 

 

หลักสูตรปริญญาตรี

   ==============เกี่ยวกับหลักสูตร ==================

==============ผลการดำเนินงาน==================

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2555-2559 [pdf]

==============ผลการประเมินต่างๆ=================

  • ผลการประเมินหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  [pdf]

 

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917