กำหนดการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 (1/2559)

ลำดับที่
เวลา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

วิทยานิพนธ์

/สารนิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
1 09.00 - 09.30 5710220099 นางสาวศิริพงา รัญเสวะ การประยุกต์ใช้นิวโรฟัชซี่ในการวิเคราะห์ภัยคุกคามในระบบเน็ตเวิร์ค วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.นิษฐิดา  เอลซ์
2 09.31 - 10.00 5610220005 นาย กฤษฎา หล่อทอง ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์แบบผังตัว สารนิพนธ์  ผศ.ดร.นิษฐิดา  เอลซ์
3 10.01 - 10.30 5710220034 นายชโลธร จูสุข การผสานภาพต่างโฟกัสโดยใช้ตัววัดเชิงสัณฐานภายในโครงสร้างต้นไม้ควอททรี วิทยานิพนธ์ รศ.ดร.สาธิต  อินทจักร์
4 10.31 - 11.00 5710220053 นายปรณัฐ เตี้ยนวล ระบบสร้างกรณีทดสอบอัตโนมัติเพื่อหาข้อผิดพลาดบนพื้นฐานของยูเอ็มแอลโมเดล วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.อำนาจ  เปาะทอง
5 11.01 - 11.30 5710220071 นายภวินท์  แซ่คู การตรวจสอบความหมายเชิงลึกของข้อความโดยใช้หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ วิทยานิพนธ์ ดร.จารุณี  ดวงสุวรรณ