กำหนดการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2560 (2/2559)

ลำดับที่
เวลา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

วิทยานิพนธ์

/สารนิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
1
09.00 - 09.30 5710220099 นางสาวศิริพงา รัญเสวะ การประยุกต์ใช้นิวโรฟัชซี่ในการวิเคราะห์ภัยคุกคามในระบบเน็ตเวิร์ค วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.นิษฐิดา  เอลซ์
2
09.31 - 10.00 5710220034 นายชโลธร จูสุข การผสานภาพต่างโฟกัสโดยใช้ตัววัดเชิงสัณฐานภายในโครงสร้างต้นไม้ควอททรี วิทยานิพนธ์  รศ.ดร.สาธิต  อินทจักร์
3
10.01 - 10.30 5710220053 นายปรณัฐ เตี้ยนวล ระบบสร้างกรณีทดสอบอัตโนมัติเพื่อหาข้อผิดพลาดบนพื้นฐานของยูเอ็มแอลโมเดล วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.อำนาจ  เปาะทอง
4
10.31 - 11.00 5710220071 นายภวินท์  แซ่คู การตรวจสอบความหมายเชิงลึกของข้อความโดยใช้หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ วิทยานิพนธ์ ดร.จารุณี  ดวงสุวรรณ