ComSci Facebook
       
 

 

<< คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด >>

การแข่งขันวาดภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน
การพัฒนาเกมด้วยการโปรแกรม
เชิงทัศน์ระดับมัธยมศึกษา
แผนผังห้องแข่งขัน
เว็บไซต์สัปดาห์วิทย์
คณะวิทยาศาสตร์
   
  • แข่งขันวาดภาพด้วยคอมฯ >> 14 : อาคาร BSc ชั้น 6
  • พัฒนาเกมด้วยการโปรแกรมเชิงทัศน์ (KODU)
    >> 14 : อาคาร BSc ชั้น 6
  • นิทรรศการ >> 5 : วท.คอมฯ
 


 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575