ComSci Facebook
       
 


จองใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯ, ห้องบรรยาย
ติดต่อ : คุณวรรณรักษ์ นุรักษ์
Tel ภาคคอมฯ-CS106 : 074-28 8577    
อีเมล : wannarak.n@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำ BSc ชั้น 6
นายชัยวัฒน์ พานิชกุล
Tel BSc0601 : 0-7428-2000 ต่อ 879945
(ใน ม.อ. 879945 : โทรจากเบอร์ 4 ตัวได้เลย)

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯ / ห้องบรรยาย

อาคาร BSc

อาคารภาควิชาฯ

ขั้นตอนการจองใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯ, ห้องบรรยาย

 • หน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ / นอก ม.อ.
  (เฉพาะห้องปฏิบัติการคอมฯ)
  1. ตรวจสอบตารางห้อง Lab จากหน้าเว็บ (ด้านล่าง)
  2. ตรวจสอบอัตราค่าบริการทางวิชาการของภาควิชาฯ ได้จาก
   อัตราค่าบริการห้อง Lab
  3. สอบถามเงื่อนไข รายละเอียดได้ที่คุณวรรณรักษ์ 074-28 8577 อีเมล : wannarak.n@psu.ac.th
  4. ทำหนังสือขอใช้บริการไปยังคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมสอบถามรายละเอียดการชำระค่าบริการ
 • หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ นอกภาควิชาวิทยาการคอมฯ (เฉพาะห้องปฏิบัติการคอมฯ)
  1. ตรวจสอบตารางห้อง Lab จากหน้าเว็บ (ด้านล่าง)
  2. สอบถามเงื่อนไข รายละเอียดได้ที่คุณวรรณรักษ์ 074-28 8577 อีเมล : wannarak.n@psu.ac.th
  3. ทำหนังสือขอใช้บริการไปยังภาควิชาวิทยาการคอมฯ
 • ภายในภาควิชาวิทยาการคอมฯ
  1. ตรวจสอบตารางห้อง Lab จากหน้าเว็บ (ด้านล่าง)
  2. กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองใช้ห้อง / เมล / โทรจอง
   ส่งที่คุณวรรณรักษ์ 8577 wannarak.n@psu.ac.th

แบบฟอร์มรวม(จองห้อง/จองอุปกรณ์/แจ้งซ่อม)

เบอร์โทรศัพท์ประจำห้องเจ้าหน้าที่และห้อง Lab BSc ชั้น 6
BSc0601 : 879945-46 (ห้องนักวิชาการคอมพิวเตอร์)
BSc0602 : 879947
BSc0603 : 879948
BSc0604 : 879949
BSc0605 : 879950
BSc0606 : 879951

การใช้งานอุปกรณ์ประจำห้อง Lab อาคาร BSc ชั้น 6

ผังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


บริการวิชาการ

     
   
     

     
   
     

 

* เว็บไซต์สัปดาห์วิทย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ *

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575โทรสาร 0-7428-8575