จุ 88 ที่นั่ง, 81 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
345-101(07) L
อ.ศิริรัตน์
345-101(09) L
อ.เพ็ญณี
อังคาร
345-101(02) L
อ.พรรณนิภา
.. (อ.ศิริรัตน์)
21 พ.ย.60 เลิก 18.30 น.
พุธ
348-463
อ.อุนิตษา, อ.วราพร,
อ.ปิติพล, อ.อลิษา

348-463 (อ.อุนิตษา)
29 พ.ย.60 เลิก 16.30 น.
พฤหัสบดี
345-101(11) L
อ.พรรณนิภา
346-211
อ.ใกล้รุ่ง
ศุกร์
347-203(01)
อ.ศษิวิมล
 
345-102(02) L
อ.วิศิษฎ์
   
เสาร์
สอบ 345-101
25 พ.ย.60 (อ.จรรยา)
อาทิตย์

 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0602 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า