จุ 88 ที่นั่ง, 81 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
   
345-101(04)
อ.นิวรรณ
อังคาร
347-202(01)
อ.ใกล้รุ่ง
345-101(01)
อ.จรรยา
พุธ
345-101(06)
อ.พรรณนิภา
 
347-202(06)
อ.นราทิพย์, อ.นุชนาถ
 
345-102(01)
อ.สุนิดา
พฤหัสบดี
345-101(08)
อ.เชาวนี
   
 
ศุกร์
345-101(07)
อ.เพ็ญณี
345-102L(01)
อ.สุนิดา
 
เช็คว่า อ.ใช้ห้องมั้ย
อ.ศศิวิมล
 
เสาร์
สอบปฏิบัติการรายวิชา 345-101 Computers and Applications
24 ก.พ., 21 เม.ย. (8.30-16.00 น.)
อาทิตย์
   
 

 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0602 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า