ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
345-101(07) L
อ.ศิริรัตน์
345-101(09) L
อ.เพ็ญณี
อังคาร
สอบ Tell me more (คณะทันตแพทย์)
26 ก.ย.60
- รอยืนยัน
345-101(02) L
อ.พรรณนิภา
พุธ
348-463
อ.อุนิตษา, อ.วราพร,
อ.ปิติพล, อ.อลิษา

พฤหัสบดี
345-101(11) L
อ.พรรณนิภา
346-211
อ.ใกล้รุ่ง
อบรม LMS2 (หน่วยสารสนเทศ คณะฯ)
28 ก.ย.60
- รอยืนยัน
ศุกร์
347-203(01)
อ.ศษิวิมล
 
345-102(02) L
อ.วิศิษฎ์
   
เสาร์
อาทิตย์

 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0602 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า