จุ 120 ที่นั่ง, 111 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
345-102(01)
อ.สุนิดา
345-101(08) L
อ.เชาวนี
345-101(05) L
อ.วรารัตน์
345-101(01) L
อ.จารุณี
อังคาร
345-102(01)
อ.สุนิดา
พุธ
345-101(06) L
อ.นทีกานต์
345-101(10) L
อ.สมศรี
348-463
29 พ.ย.60 เวลา 13.00- 16.30 น.
(อ.อุนิตษา)
พฤหัสบดี
345-101(04) L
อ.จรรยา
347-202
อ.เขมิกา
ศุกร์
345-101(03) L
อ.สมศรี
345-102(01) L
อ.สุนิดา
เสาร์
สอบ 345-101
25 พ.ย.60 (อ.จรรยา)
อาทิตย์

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0603 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า