จุ 120 ที่นั่ง, 111 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
     
347-202(03)
อ.เขมิกา
 
อังคาร
347-202(02)
อ.ใกล้รุ่ง
347-202(09)
อ.สุธิตา
345-101(02)
อ.เชาวนี
พุธ
347-202(05)
อ.นราทิพย์, อ.นุชนาถ
345-101(05)
อ.สมศรี
 
347-203(02)
อ.ศศิวิมล
345-101(03)
อ.วิศิษฎ์
พฤหัสบดี
347-202(11)
อ.ศษิวิมล
347-202(10)
อ.เขมิกา
 
347-202(07)
อ.สมชัย
 
ศุกร์
347-202(04)
อ.เขมิกา
345-101(09)
อ.เชาวนี, อ.พรรณนิภา
347-202(08)
อ.สมชัย
 
เสาร์
อบรมความรู้คอมพิวเตอร์ (หน่วยกิจการนักศึกษา) 27 ม.ค., 10 ก.พ. (8.30-16.00 น.)
สอบปฏิบัติการรายวิชา 345-101 (Computers and Applications) 24 ก.พ., 21 เม.ย. (8.30-16.00 น.)

อาทิตย์
อบรมความรู้คอมพิวเตอร์ (หน่วยกิจการนักศึกษา)
28 ม.ค., 11 ก.พ. (8.30-16.00 น.)

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0603 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า