จุ 120 ที่นั่ง, 111 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
   
 
อังคาร
   
 
พุธ
326-391 ภ.จุลชีววิทยา
9 พ.ค.61(อ.กมลธรรม)
 
พฤหัสบดี
   
 
ศุกร์
   
 
เสาร์
   
 
อาทิตย์
   
 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0603 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า