(เวลาว่างจาก Lab ใช้เป็นห้องทำงานสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมฯ ปี 2)

จุ 96 ที่นั่ง, 75 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
   
 
อังคาร
   
344-211(01) L
อ.เชาวนี
 
   
พุธ
   
344-221 L (รวมคาบบรรยาย 1 คาบ)
อ.สมศักดิ์, อ.สาธิต
 
พฤหัสบดี
   
 
   
ศุกร์
   
344-271
อ.นิวรรณ
 
   
เสาร์
สอบ 345-101
25 พ.ย.60 (อ.จรรยา)
   
อาทิตย์
   
 
   

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0604 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
     
จองใช้ล่วงหน้า