(เวลาว่างจาก Lab ใช้เป็นห้องทำงานสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมฯ ปี 2)

จุ 96 ที่นั่ง, 75 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
     
344-322
อ.ภัทร
345-102(02)
อ.วิศิษฎ์
อังคาร
344-322
อ.ภัทร
Tell me more - หน่วยวิเทศสัมพันธ์
13 ก.พ.61
พุธ
344-382
อ.นทีกานต์
   
345-102(03)
อ.วรารัตน์
Tell me more (61 เครื่อง)
เทคนิคการแพทย์
21 ก.พ.61(15.30-16.30 น.)
พฤหัสบดี
344-341
อ.สมศรี
   
344-332
อ.นิษฐิดา
ศุกร์
     
344-321
อ.สมศักดิ์
Tell me more (51 เครื่อง)
เทคนิคการแพทย์
23 ก.พ.61(15.30-16.30 น.)
เสาร์
สอบปฏิบัติการรายวิชา 345-101 Computers and Applications
24 ก.พ., 21 เม.ย. (8.30-16.00 น.)
อาทิตย์
   
 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0604 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
     
จองใช้ล่วงหน้า