(เวลาว่างจาก Lab ใช้เป็นห้องทำงานสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมฯ ปี 2)

จุ 96 ที่นั่ง, 75 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
   
อังคาร
   
พุธ
สอบ 345-102(03)
9 พ.ค.61 (อ.วรารัตน์)
 
พฤหัสบดี
   
ศุกร์
   
เสาร์
   
 
อาทิตย์
   

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0604 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
     
จองใช้ล่วงหน้า