(เวลาว่างจาก Lab ใช้เป็นห้องทำงานสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมฯ ปี 3)

จุ 96 ที่นั่ง, 73 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
344-362 L
อ.อำนาจ
อังคาร
344-342
อ.จรรยา
344-351 L
อ.สุภาภรณ์
พุธ
344-495
อ.ภัทร
344-342 L
อ.จรรยา
344-495 L
อ.ภัทร
พฤหัสบดี
344-331 L
อ.นิธิ
สอบวิชา 332-201
23 พ.ย.60 (อ.กฤษดา-ฟิสิกส์)
ศุกร์
344-344 L
อ.วรารัตน์
344-361 L
อ.สมศักดิ์
เสาร์
สอบ 345-101
25 พ.ย.60 (อ.จรรยา)
อาทิตย์

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0605 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
     
จองใช้ล่วงหน้า