(เวลาว่างจาก Lab ใช้เป็นห้องทำงานสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมฯ ปี 3)

จุ 96 ที่นั่ง, 73 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
Tell me more - หน่วยวิเทศสัมพันธ์
12 ก.พ.61
Tell me more
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 12 ก.พ.
344-352
อ.สุภาภรณ์
อังคาร
Tell me more - หน่วยวิเทศสัมพันธ์
13 ก.พ.61
 
344-241(01)
อ.นิธิ
 
พุธ
344-363
อ.สมศักดิ์
   
344-363
อ.สมศักดิ์
344-141(01)
อ.นิวรรณ
พฤหัสบดี
   
 
ศุกร์
   
344-141(01)
อ.จารุณี
344-242
อ.นิธิ
เสาร์
สอบปฏิบัติการรายวิชา 345-101 Computers and Applications
24 ก.พ., 21 เม.ย. (8.30-16.00 น.)
อาทิตย์
   
 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0605 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
     
จองใช้ล่วงหน้า