(เวลาว่างจาก Lab ใช้เป็นห้องทำงานสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมฯ ปี 1)


จุ 56 ที่นั่ง, 47 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
   
344-261
อ.สุนิดา
344-261
อ.สุนิดา
อังคาร
324-426
อ.ธีรพงศ์
344-141(02) สถิติ
อ.อำนาจ
พุธ
   
344-212(01)
อ.จรรยา
 
พฤหัสบดี
324-426
อ.ธีรพงศ์
 
ศุกร์
344-101(01)
อ.ลัดดา
   
344-495
อ.ชินพงศ์
 
เสาร์
สอบปฏิบัติการรายวิชา 345-101 Computers and Applications
24 ก.พ., 21 เม.ย. (8.30-16.00 น.)
อาทิตย์
   
 

 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0606 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า