(เวลาว่างจาก Lab ใช้เป็นห้องทำงานสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมฯ ปี 1)


จุ 56 ที่นั่ง, 47 เครื่อง
ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
Tell me more
(20, 27 พ.ย.)
อังคาร
324-426
อ.ธีรพงศ์
สอบวิชา 332-201
21 พ.ย.60 (อ.กฤษดา-ฟิสิกส์)
พุธ
Tell me more
(22, 29 พ.ย.)
พฤหัสบดี
345-101(06) L
อ.นทีกานต์
324-426
อ.ธีรพงศ์
324-454
อ.เกล็ดนที
ศุกร์
345-101(05) L
อ.วรารัตน์
344-431 L
อ.นิธิ
 
Tell me more
(24 พ.ย., 1 ธ.ค.)
 
เสาร์
สอบ 345-101
25 พ.ย.60 (อ.จรรยา)
อาทิตย์

 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง BSc0606 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า