ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน\เวลา
ห้อง
8-8.50
9-9.50 น.
10-10.50
11-11.50
12-13.00
13-13.50
14-14.50
15-15.50
16-16.50
17-17.50
18-18.50
จันทร์ BSc0602
345-101(07) L
อ.ศิริรัตน์
345-101(09) L
อ.เพ็ญณี
BSc0603
345-102(01)
อ.สุนิดา
345-101(08) L
อ.เชาวนี
345-101(05) L
อ.วรารัตน์
345-101(01) L
อ.จารุณี
BSc0604
 
BSc0605
344-362 L
อ.อำนาจ
BSc0606
 
Tell me more
(20, 27 พ.ย.)
                       
อังคาร BSc0602
345-101(02) L
อ.พรรณนิภา
.. (อ.ศิริรัตน์)
21 พ.ย.60 เลิก 18.30 น.
BSc0603
345-102(01)
อ.สุนิดา
BSc0604
   
344-211(01) L
อ.เชาวนี
 
   
BSc0605
344-342
อ.จรรยา
344-351 L
อ.สุภาภรณ์
BSc0606
324-426
อ.ธีรพงศ์
สอบวิชา 332-201
21 พ.ย.60 (อ.กฤษดา-ฟิสิกส์)
                       
พุธ
BSc0602
348-463
อ.อุนิตษา, อ.วราพร,
อ.ปิติพล, อ.อลิษา

348-463 (อ.อุนิตษา)
29 พ.ย.60 เลิก 16.30 น.
BSc0603
345-101(06) L
อ.นทีกานต์
345-101(10) L
อ.สมศรี
348-463
29 พ.ย.60 เวลา 13.00- 16.30 น.
(อ.อุนิตษา)
BSc0604
   
344-221 L (รวมบรรยาย 1 คาบ)
อ.สมศักดิ์, อ.สาธิต
 
BSc0605
344-495
อ.ภัทร
344-342 L
อ.จรรยา
344-495 L
อ.ภัทร
BSc0606
           
Tell me more
(22, 29 พ.ย.)
 
                       
พฤหัสบดี BSc0602
345-101(11) L
อ.พรรณนิภา
346-211
อ.ใกล้รุ่ง
BSc0603
345-101(04) L
อ.จรรยา
347-202
อ.เขมิกา
BSc0604
BSc0605
344-331 L
อ.นิธิ
สอบวิชา 332-201
23 พ.ย.60 (อ.กฤษดา-ฟิสิกส์)
BSc0606
345-101(06) L
อ.นทีกานต์
324-426
อ.ธีรพงศ์
324-454
อ.เกล็ดนที
                       
ศุกร์ BSc0602
347-203(01)
อ.ศษิวิมล
 
345-102(02) L
อ.วิศิษฎ์
   
BSc0603
345-101(03) L
อ.สมศรี
345-102(01) L
อ.สุนิดา
BSc0604
344-271
อ.นิวรรณ
 
   
BSc0605
344-344 L
อ.วรารัตน์
344-361 L
อ.สมศักดิ์
BSc0606
345-101(05) L
อ.วรารัตน์
344-431 L
อ.นิธิ
 
Tell me more
(24 พ.ย., 1 ธ.ค.)
 

จองใช้ล่วงหน้า :
BSc0602     25 พ.ย.60 (9.00-16.00 น.)   สอบ 345-101 (อ.จรรยา)
BSc0603     25 พ.ย.60 (9.00-16.00 น.)   สอบ 345-101 (อ.จรรยา)
BSc0604     25 พ.ย.60 (9.00-16.00 น.)   สอบ 345-101 (อ.จรรยา)
BSc0605     25 พ.ย.60 (9.00-16.00 น.)   สอบ 345-101 (อ.จรรยา)
BSc0606     25 พ.ย.60 (9.00-16.00 น.)   สอบ 345-101 (อ.จรรยา)