ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน\เวลา
ห้อง
8-8.50
9-9.50 น.
10-10.50
11-11.50
12-13.00
13-13.50
14-14.50
15-15.50
16-16.50
17-17.50
18-18.50
จันทร์ BSc0602
   
345-101(04)
อ.นิวรรณ
BSc0603
 
347-202(03)
อ.เขมิกา
BSc0604
 
344-322
อ.ภัทร
345-102(02)
อ.วิศิษฎ์
BSc0605
Tell me more - หน่วยวิเทศสัมพันธ์
12 ก.พ.61
Tell me more
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 12 ก.พ.
344-352
อ.สุภาภรณ์
BSc0606
344-261
อ.สุนิดา
344-261
อ.สุนิดา
                       
อังคาร BSc0602
347-202(01)
อ.ใกล้รุ่ง
345-101(01)
อ.จรรยา
BSc0603
347-202(02)
อ.ใกล้รุ่ง
347-202(09)
อ.สุธิตา
345-101(02)
อ.เชาวนี
BSc0604
344-322
อ.ภัทร
Tell me more - หน่วยวิเทศสัมพันธ์
13 ก.พ.61
BSc0605
Tell me more - หน่วยวิเทศสัมพันธ์
13 ก.พ.61
 
344-241(01)
อ.นิธิ
BSc0606
324-426
อ.ธีรพงศ์
344-141(02) สถิติ
อ.อำนาจ
                       
พุธ
BSc0602
345-101(06)
อ.พรรณนิภา
 
347-202(06)
อ.นราทิพย์, อ.นุชนาถ
 
345-102(01)
อ.สุนิดา
BSc0603
347-202(05)
อ.นราทิพย์, อ.นุชนาถ
345-101(05)
อ.สมศรี
 
347-203(02)
อ.ศศิวิมล
345-101(03)
อ.วิศิษฎ์
BSc0604
344-382
อ.นทีกานต์
   
345-102(03)
อ.วรารัตน์
Tell me more (61 เครื่อง)
เทคนิคการแพทย์
21 ก.พ.61(15.30-16.30 น.)
BSc0605
344-363
อ.สมศักดิ์
   
344-363
อ.สมศักดิ์
344-141(01)
อ.นิวรรณ
BSc0606
344-212(01)
อ.จรรยา
 
                       
พฤหัสบดี BSc0602
345-101(08)
อ.เชาวนี
BSc0603
347-202(11)
อ.ศษิวิมล
347-202(10)
อ.เขมิกา
 
347-202(07)
อ.สมชัย
BSc0604
344-341
อ.สมศรี
344-332
อ.นิษฐิดา
 
BSc0605
BSc0606
324-426
อ.ธีรพงศ์
     
                       
ศุกร์ BSc0602
345-101(07)
อ.เพ็ญณี
345-102L(01)
อ.สุนิดา
 
เช็คว่า อ.ใช้ห้องมั้ย
อ.ศศิวิมล
BSc0603
347-202(04)
อ.เขมิกา
345-101(09)
อ.เชาวนี, อ.พรรณนิภา
347-202(08)
อ.สมชัย
BSc0604
 
344-321
อ.สมศักดิ์
Tell me more (51 เครื่อง)
เทคนิคการแพทย์
23 ก.พ.61(15.30-16.30 น.)
BSc0605
344-141(01)
อ.จารุณี
344-242
อ.นิธิ
BSc0606
344-101(01)
อ.ลัดดา
   
344-495
อ.ชินพงศ์
 

จองใช้ล่วงหน้า :
BSc0602     เสาร์ 24 ก.พ., 21 เม.ย. (8.30-16.00 น.)   สอบปฏิบัติการรายวิชา 345-101 Computers and Applications
BSc0603     เสาร์ 27 ม.ค. - อาทิตย์ 28 ม.ค. (8.30-16.00 น.)   อบรมความรู้คอมพิวเตอร์ (หน่วยกิจการนักศึกษา)
BSc0603     เสาร์ 10 ก.พ. - อาทิตย์ 11 ก.พ. (8.30-16.00 น.)   อบรมความรู้คอมพิวเตอร์ (หน่วยกิจการนักศึกษา)
BSc0603     เสาร์ 24 ก.พ., 21 เม.ย. (8.30-16.00 น.)   สอบปฏิบัติการรายวิชา 345-101 (Computers and Applications)
BSc0604     เสาร์ 24 ก.พ., 21 เม.ย. (8.30-16.00 น.)   สอบปฏิบัติการรายวิชา 345-101 Computers and Applications
BSc0605     เสาร์ 24 ก.พ., 21 เม.ย. (8.30-16.00 น.)   สอบปฏิบัติการรายวิชา 345-101 Computers and Applications
BSc0606     เสาร์ 24 ก.พ., 21 เม.ย. (8.30-16.00 น.)   สอบปฏิบัติการรายวิชา 345-101 Computers and Applications