ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
19-19.50 น.
จันทร์
344-464
อ.สุนิดา
344-461
อ.นิวรรณ
อังคาร
344-453 L
อ.สุภาภรณ์
 
344-451 L
อ.วิศิษฎ์
344-464 L
อ.สุนิดา
344-461
อ.นิวรรณ
พุธ
344-431
อ.นิธิ
 
พฤหัสบดี
สอบโครงงาน 344-492
30 พ.ย.60 (10.30 - 16.30 น.)
ศุกร์
344-432 L
อ.นิษฐิดา
344-431
อ.นิธิ
 
344-381
17 พ.ย.60 (อ.นทีกานต์)
เสาร์
 
อาทิตย์
 

 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง CS105 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า