ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
อังคาร
 
พุธ
 
344-492 Project
อ.จรรยา, อ.วรารัตน์
พฤหัสบดี
สอบโครงร่าง 344-492 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2/2560
1 กุมภาพันธ์ 2561
ศุกร์
 
เสาร์
 
อาทิตย์
 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง CS105 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
     
จองใช้ล่วงหน้า