ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
19-19.50 น.
จันทร์
344-211(01)
อ.เชาวนี
345-101(06)
อ.จารุณี
 
344-221
อ.สมศักดิ์, อ.สาธิต
344-281
อ.เพ็ญณี
อังคาร
345-101(10)
อ.สมศรี
344-361
อ.สมศักดิ์
 
344-331
อ.นิธิ
พุธ
345-102(02)
อ.วิศิษฎ์
345-101(06)
อ.อำนาจ
 
344-491 (13.00-16.30 น.)
อ.นิวรรณ, อ.สมศรี
344-492 (16.30-18.50 น.)
อ.จรรยา, อ.วรารัตน์
 
พฤหัสบดี
345-102(02)
อ.วิศิษฎ์
 
344-493
อ.อำนาจ
344-271
อ.นิวรรณ
ศุกร์
 
344-351
อ.สุภาภรณ์
344-381
อ.นทีกานต์
เสาร์
 
อาทิตย์
 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง CS201 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า   9 ต.ค. 60 (8.30-17.00 น.)   คณะขอใช้ห้อง สำหรับสอบกลางภาคฯ (เริ่มจัดห้องสอบวันที่ 6 ต.ค.60)