ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
19-19.50 น.
20-20.50 น.
จันทร์
344-212(01)
อ.จรรยา
 
344-141(01)
อ.นิวรรณ
344-382
อ.นทีกานต์
อังคาร
344-241(01)OOP
อ.นิธิ
 
344-371
อ.จารุณี
344-341
อ.สมศรี
 
พุธ
344-141(01)
อ.จารุณี
 
344-101(01)
อ.ลัดดา
   
พฤหัสบดี
345-102(02)
อ.วิศิษฐ์
 
344-494
อ.อำนาจ
344-262
อ.นทีกานต์
ศุกร์
344-495
อ.ชินพงศ์
344-352
อ.สุภาภรณ์
 
345-102(03)
อ.วรารัตน์
 
เสาร์
 
 
อาทิตย์
 
 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง CS201 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า   พฤหัสบดีที่ 1 ก.พ.61 (13.00-16.50 น.)   สอบโครงร่าง 344-492 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2/2560