ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
344-332
อ.นิษฐิดา
 
344-441
อ.สุภาภรณ์
อังคาร
 
344-441
อ.สุภาภรณ์
พุธ
344-141(02)
อ.อำนาจ
 
344-363
อ.สมศักดิ์
344-441(01)
อ.สุภาภรณ์
344-321
อ.สมศักดิ์
พฤหัสบดี
สอบโครงร่าง 344-492 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2/2560
1 กุมภาพันธ์ 2561
ศุกร์
344-371
อ.จารุณี
344-242
อ.นิธิ
 
เสาร์
 
อาทิตย์
 

 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง CS203 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า