ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
344-432
อ.นิษฐิดา
344-461
อ.นิวรรณ
344-453
อ.สุภาภรณ์
344-461
อ.นิวรรณ
อังคาร
 
344-461
อ.นิวรรณ
พุธ
345-101(06)
อ.นทีกานต์
344-431
อ.นิธิ
 
พฤหัสบดี
345-101(05)
อ.วรารัตน์
344-451
อ.วิศิษฎ์
 
สอบโครงงาน 344-492
30 พ.ย.60 (13.00-16.30 น.)
344-344
อ.วรารัตน์
ศุกร์
 
344-498
อ.ลัดดา
เสาร์
 
อาทิตย์
 

 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง CS203 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า