ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
344-581(10.30-11.50)
อ.เพ็ญณี
 
344-441, 344-611
อ.ลัดดา
อังคาร
 
344-592
อ.สาธิต
พุธ
344-563
(9.00-10.30)

อ.วรารัตน์
344-581
(10.30-11.50)

อ.เพ็ญณี
 
344-511
อ.ศิริรัตน์
พฤหัสบดี
344-411, 344-611
อ.ลัดดา
 
สอบโครงร่าง 344-492 โครงงานฯ 2/60
1 กุมภาพันธ์ 2561
ศุกร์
344-563
(9.00-10.30)

อ.วรารัตน์
 
เสาร์
 
อาทิตย์
 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง CS205 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า