ติดต่อเรา

01

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 1 อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112

โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8579
โทรสาร 0-7428-8575