สายด่วน

สายด่วนออนไลน์

 • หัวหน้าภาควิชาฯ และประธานหลักสูตรระดับปริญญาเอก
  อีเมล : jarunee.d@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8580
 • ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท
  อีเมล : supaporn.k@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8594
 • ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  อีเมล : chouvanee.s@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8587

 

การจัดการข้อร้องเรียน