ComSci Facebook
       
 

 
 


  หอเกียรติยศ - นักศึกษาปริญญาตรี

 
     
   
   
   
   
 


 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
  http://www.cs.psu.ac.th/Upload/News/pride/3innovation.jpg  
  http://www.cs.psu.ac.th/Upload/News/pride/3innovation.jpg  
 

http://www.cs.psu.ac.th/Upload/News/pride/4innovation.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ คนเก่งของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาในที่ปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  ปรีชาวีรกุล ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 14-15 ก.พ.56 ดังนี้
  • นายอดิศักดิ์  พาหุพันโต และนางสาวเสาวลักษณ์  สัตยาภิรักษ์ (เรื่อง ระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติบนแอนดรอยด์)
  • นางสาวมาลีนี  มามุ ( เรื่อง เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนแอนดรอยด์สำหรับระดับประถมศึกษา)

 

 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
  ขอแสดงความยินดี กับน้อง ๆ ชั้นปีที่ 4 คนเก่งของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัล "สปิริตยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2011 รายละเอียดเพิ่มเติม  
 

นายธงชัย แก้วคำ, นายชยุตม์ ประภัสสราภรณ์, นายจตุพล พลพิชัย และ นายวิศิษฏ์ รุ่งเรืองเดชจรัส
 
  ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลใน โครงการค้นคนด เมื่อวันที่ 13 ก.ย.54 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการค้นหา น.ศ.ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้เพื่อน น.ศ.ที่คิดจะทำความดี และให้สถาบันในเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว  
 

นายรุตจิโรจน์ สุขาทิพย์

นางสาวปรีดาภรณ์ เจริญ
 
  ขอแสดงความยินดีกับ น.ศ.ที่ได้รับรางวัลในการร่วมแข่งขันกีฬา ITM Network Game ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 21-23 ม.ค.54      รายการที่ได้รับรางวัล | ชมภาพบรรยากาศ
 
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553 (ต้นเรื่อง)

โดยมี น.ศ.ภาควิชาวิทยาการคอมฯ ที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ดังนี้
1. นักกิจกรรมตัวอย่างด้านวิชาการ

 น.ส.พนิดา ฉายารจิตพงศ์ | นายวัลลภ สังข์แก้ว | นายนูรุดดีน มะนอ | น.ส.ณัฐรุจา สุวรรณพรรค | นายเกียรติศักดิ์ บรรเลงจิต

2. นักกิจกรรมตัวอย่างด้านบริหาร


นายวทัญญู โสภณธรรมรักษ์
 
  ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานกับ บ.ซีเอสไอ อินเตอร์โฮลดิ้ง จก. ซึ่งเข้ามารับสมัครงานเมื่อ 14-15 ม.ค.54 ที่ผ่านมา โดยมี น.ศ.ชั้นปีที่ 4 มาสมัคร ทั้งจากสาขาวิชาวิทยาการคอมฯ, ICT และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทได้ประกาศผลการรับสมัครแล้วเมื่อ 16 ม.ค.54 โดยมี น.ศ.จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงาน 4 คน จากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 10 คน ดังนี้  
 

1. นายกิตติศักดิ์ ตันเจริญ : System Programmer
2. นายฉายแสง สวัสดิ์วิจิตรกุล : System Programmer
3. นายฟิกรี สันนะกิจ : System Programmer
4. นายเกียรติศักดิ์ บรรเลงจิต : Technical Engineer

 
 
 
  ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ปี 4 ของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัล "สปิริตยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2010 ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแนวทางในเรื่องระบบ ความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
 

http://www.cs.psu.ac.th/Upload/Activity/TCS/TCS.jpg

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ทีม ได้แก่

ทีม Little Snail Bank
1. นายเกียรติศักดิ์  บรรเลงจิต
2. นางสาวณัฐรุจา  สุวรรณพรรค
3. นางสาวพนิดา  ฉายารจิตพงศ์
ทีม Super User
1. นายวัลลภ  สังข์แก้ว
2. นายพันเลิศ  ภัทรอนุวงศ์
3. นายนูรุดดีน  มะนอ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : http://www.tcs.co.th/

 
 

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายนูรุดดีน มะนอ และนางสาวฐิติชญา เห็นพร้อม ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 13 (National Software Contest - NSC 2011) เป็นหนึ่งในตัวแทนภาคใต้ที่มีทั้งหมด 73 โครงการ

 
 

http://www.cs.psu.ac.th/Upload/Activity/NSC2011/nsc.jpg

 
 
     
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575