ComSci Facebook
       
 

 
 


  หอเกียรติยศ - นักศึกษาปริญญาโท

 
     
  http://www.cs.psu.ac.th/Upload/News/pride/3innovation.jpg  
 

http://www.cs.psu.ac.th/Upload/News/pride/3innovation.jpg

 
 

http://www.cs.psu.ac.th/Upload/News/pride/StudentBestPaperAward2014.jpg

 
  ขอแสดงความยินดีกับ นายนันทวัฒน์ เพชรมณี นักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำผลงานในหัวข้อสาร นิพนธ์ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมด้าน Software ประจำปี 2556 ของ บมจ. ทีโอที ภายใต้หัวเรื่อง "ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุเสียเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐาน" ในระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.56 ณ สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ  
 

http://www.cs.psu.ac.th/Upload/News/pride/TOT.jpg

 

 
 

 

 
 

http://www.cs.psu.ac.th/topping-page/swimToey.jpg

 

 
 
     
     
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575