ปริญญาเอก-ผู้สนใจ

int-Psd

สำหรับประชาสัมพันธ์

การสมัคร (รับสมัครตลอดปี)

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. โครงการวิจัยแบบย่อที่คาดว่าจะทําเป็นวิทยานิพนธ์ จํานวน 1ชุด โดยมีเนื้อหา (เป็นภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยพอสังเขป
  2. หลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP, PSU-TEP (ต้องมีผลการสอบมาแสดง ซึ่งอาจยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็ได้)
  3. ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ามี)

ยื่นที่สํานักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทาง e-mail : sawalee.l@psu.ac.th
ภาคการศึกษาที่ 1 : ปลายเดือนมิถุนายน ของทุกปี
ภาคการศึกษาที่ 2 : ปลายเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

เกี่ยวกับหลักสูตร

ทุนการศึกษา

อื่น ๆ

  • Recommendation Letter (word, pdf)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0-7428-8578