อาจารย์

ประธานหลักสูตร ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) นานาชาติ

ผศ. ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ

Jarunee

CS108 (ห้องหัวหน้าฯ), CS306
0-7428-8580 (ห้องหัวหน้าฯ), 0-7428-8584
jarunee.d@psu.ac.th
http://staff.cs.psu.ac.th/jarunee/
Publication : จากเว็บไซต์ Scopus และจากฐานข้อมูลคณะฯ

ประวัติการศึกษา
 Ph.D.(Computer Science), University of Reading, ประเทศสหราชอาณาจักร
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานหลักสูตร วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ผศ. ดร.สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ

Supaporn

ประวัติการศึกษา
 วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อ.เชาวนี ศรีวิศาล

Chouvanee

ประวัติการศึกษา
 วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ. ดร.สาธิต อินทจักร์

Sathit

ประวัติการศึกษา
 วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วท.บ.(สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ. ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์

Wiphada

ประวัติการศึกษา
 วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 M.S.(Computer Science), University of Missouri Columbia, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร.ลัดดา ปรีชาวีรกุล

Ladda

ประวัติการศึกษา
 วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วณิชโยบล

Sirirut

ประวัติการศึกษา
 Ph.D.(Computer Science), University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 M.S.(Computer Science), Virginia Tech, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 B.S.(Statistics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล

Pennee

ประวัติการศึกษา
 Ph.D.(Computer Science), Durham University, ประเทศสหราชอาณาจักร
 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ. ดร.นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

niwan

ประวัติการศึกษา
 วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร.ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา

Preecha

ประวัติการศึกษา
ปร.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร.ภัทร อัยรักษ์

Pattara

ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Physics), University of Essex, ประเทศสหราชอาณาจักร
 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกีรยตินิยม)
 บ.ธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ. ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี

Chinnapong

ประวัติการศึกษา
 Ph.D.(Computer Science), University of Pau & Pays Adour, ประเทศฝรั่งเศส
 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล

Natikarn

ประวัติการศึกษา
 วท.ม.(ชีวสถิติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.นิธิ ทะนนท์

Nithi

ประวัติการศึกษา
 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.จรรยา สายนุ้ย

Janya

ประวัติการศึกษา
 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ. ดร.วรารัตน์ จักรหวัด

Wararat

ประวัติการศึกษา
 Ph.D.(Computer Science), University Lumiere of Lyon2, ประเทศฝรั่งเศส
 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.สมศักดิ์ คงแสง

Somsak

ประวัติการศึกษา
 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.พรรณนิภา แซ่อึ้ง

Pannipa

ประวัติการศึกษา
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.สุนิดา รัตโนทยานนท์

Sunida

ประวัติการศึกษา
 M.S.(Computer Science), Syracuse University, ประเทศสหรัฐเอมริกา
 B.S.(Statistics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.สมศรี จารุผดุง

Somsri

ประวัติการศึกษา
 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์