ComSci Facebook
       
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ปริญญาโท)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตร

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)

แผนและแนวทางในการดำเนินงาน

การดำเนินงานของหลักสูตรในปี 2560

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปีการศึกษา 2560)
 • การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ปีการศึกษา 2560) //ปรับเป็น 60
 • กำหนดการรายงานความก้าวหน้า (ปีการศึกษา 1/2560 และ 2/2560)
 • กิจกรรมการพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการ (excel) //ปรับเป็น 60
 • ภาพกิจกรรมนักศึกษาป.โท ปีการศึกษา 2560 (pdf)
 • มคอ. [3] [5] //ฝากกุ้ง

การตรวจสอบการดำเนินงาน

การประเมินและสรุปผล

 • ==================== แบบประเมิน =================
 • แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโทที่มีต่อภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา 2559 //หมดอายุ ถามต๊ะ
 • แบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อหลักสูตร //ฝากพลทำ
 • แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีต่อภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 //รอพลทำ
 • แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
 • ==================== ผลการประเมิน =================
 • ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (pdf)
 • ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของบัณฑิตจบใหม่ที่มีหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (pdf)
 • ผลผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (pdf)
 • ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (pdf) //รอสรปจากกุ้ง
 • ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโทที่มีต่อภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (pdf)
 • ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (pdf) //รอสรปจากกุ้ง
 • ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ เพื่อเข้าศึกษษปีการศึกษา 2561 (pdf) //รอสรุป
 • ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (pdf)
 • ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีต่อภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (pdf) //รอจัดทำแบบประเมิน เพื่อให้นักศึกษาประเมินต่อไป

============================================================

เอกสารสนับสนุน/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งร่างโดย ACM/IEEE (pdf)
 • ปรัชญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Link)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Link)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ (Link)
 • บัณฑิตพึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ (Link)

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปี พ.ศ. 2560

 • กรอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2560 (Link)

 

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917