ComSci Facebook
       
 

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น และได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดถึงนโยบายการศึกษาระดับชาติ โดยเฉพาะการประเมินตนเองประจำปี และการรับประเมินทั้งภายในและภายนอก ซึ่งหลักสูตรใช้เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ของ สกอ. ร่วมกับเกณฑ์ AUNQA (Version 3.0) เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร จำนวน 11 ตัวบ่งชี้

 

ข้อมูลทั่วไป

การบริหารงาน / การเงินและงบประมาณ

เกณฑ์ที่เกี่ยวกับหลักสูตร

สิ่งสนับสนุน

  • ภาพห้องเรียน, ห้องสมุด, เครื่องมืออุปกรณ์ (pdf, ppt)

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

   
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917