วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาและผลิตงานวิจัยเฉพาะทางที่ทัดเทียมมหาวิทยาลัยแนวหน้าในระดับอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาจัดการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน มีความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่การผลิตงานวิจัยให้ทัดเทียมนานาชาติ

วัตถุประสงค์และ/หรือภารกิจหลัก

1. จัดการการศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศและได้มาตรฐานคุณภาพ
ระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมและให้ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาคณะ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3. สามารถให้ความรู้และชี้แนะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป
4. ผลิตงานวิจัยโดยเน้นงานวิจัยพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาฯ และงานวิจัยประยุกต์ที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศ
5. พัฒนางานวิชาการและวิจัยร่วมกับต่างประเทศในระดับนานาชาติ